Διοίκηση Τμήματος

Η διοίκηση του Τμήματος ασκείται από τον Προϊστάμενο και το Συμβούλιο του του Τμήματος, το οποίο απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο, τους εκάστοτε Υπευθύνους Τομέων, έναν εκπρόσωπο προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο μεταπτυχιακών φοιτητών.

Προϊστάμενος του Τμήματος:

  • Βαίρης Αχιλλέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Υπεύθυνοι Τομέων:

  • Βιδάκης Νεκτάριος, Καθηγητής
  • Χρηστάκης Δημήτριος, Καθηγητής

Διοικητικό Προσωπικό

  • κ. Μανιαδάκης Κών/νος (Γραμματεία Τμήματος)