ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από σπουδές διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία δύο αφορούν στην παρακολούθηση 8 μαθημάτων συνολικά και ένα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS). Το ΠΜΣ είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης με επίσημη γλώσσα την Ελληνική, ενώ ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 35 άτομα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλoξενίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και συναφών αντικειμένων Τριτοβάθμιων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι μη συναφών τμημάτων, που διαθέτουν τουλάχιστον δύο έτη συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας. Δικαίωμα αίτησης έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον Οκτώβριο 2018.

To πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Ηράκλειο. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά την περίοδο Νοέμβριος – Φεβρουάριος κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Τα μαθήματα είναι τρίωρα και διδάσκονται απογευματινές ώρες (εκτός Σαββατοκύριακου). Η ολοκλήρωση των σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα από την παρέλευση 24 μηνών από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι η Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.

Για την φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο, ήτοι 3.300 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά, από 20 Αυγούστου μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018 στη διεύθυνση master-tourism@teicrete.gr.

Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να κατατεθούν τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά (απλή φωτοτυπία):

αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία,
αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (εάν απαιτείται),
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει),
συστατικές επιστολές (θα συνεκτιμηθούν)

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Τ.Θ. 1939, 71004, Ηράκλειο Κρήτης (για το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»), τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-379613.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου μετά από επικοινωνία με τους υποψηφίους φοιτητές.

Για το έντυπο της αίτησης, καθώς και για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.master-in-tourism.teicrete.gr ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος, 9.00πμ – 1.00μμ, στο τηλέφωνο 2810-379651 και στο e-mail: master-tourism@teicrete.gr.

ΑΙΤΗΣΗ Προκήρυξης 2018

Κόστος Φοίτησης: 3.300 ευρώ