Π.Μ.Σ. Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης

Στους επιμέρους στόχους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών:

  • Στην απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων παρέμβασης στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας με οικογένεια με έμφαση στις καταστάσεις κρίσης.
  • Στην απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων παρέμβασης στην άσκηση της διαπολιτισμικής εργασίας με έμφαση στις καταστάσεις κρίσης.
  • Στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με στόχο οι απόφοιτοι του προγράμματος να αποκτήσουν την ικανότητα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων για την παραγωγή νέας γνώσης.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» (MSc in Social Multi Methods Interventions at Crisis Situations”), στο οποίο θα αναγράφεται και η κατεύθυνση φοίτησης: 

  • «Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις Κρίσης»  («Social Work’s Interventions at Crisis Situations»)  ή
  • « Διαμεθοδικές Παρεμβάσεις σε Μετακινούμενους Πληθυσμούς» («Multi Methods Interventions at Migrant Populations»)

Στο Π.Μ.Σ. «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και συγκεκριμένα:

  • Στην Κατεύθυνση Α του ΠΜΣ «Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια» γίνονται δεκτοί αποκλειστικά Πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας και Πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.
  • Στην Κατεύθυνση Β του ΠΜΣ «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε μετακινουμένους πληθυσμούς» γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Χρηματοδότηση
Επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του. Ειδικότερα, για την κάλυψη των βασικών δαπανών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων από τους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές, πλην όσων δικαιούνται δωρεάν φοίτηση με υποτροφία προσφοράς έργου,
τα οποία καθορίζονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών ήτοι 2700 ευρώ για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ..
 

Ιστότοπος του Π.Μ.Σ.:  https://www.teicrete.gr/msckoinerg/el