Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΠΜΣ «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας»

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης - απόφοιτους επαγγελμάτων υγείας - με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Στους επιμέρους στόχους του ΠΜΣ περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών:

 • στις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στις τεχνικές αναζήτησης, αποτίμησης και υιοθέτησης της γνώσης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης και βέλτιστης φροντίδας υγείας.
 • στις τεχνικές και στις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή - υιοθέτηση της αποκτηθείσας, εξειδικευμένης, έγκυρης και επικαιροποιημένης γνώσης, αλλά και την αξιολόγηση του αποτελέσματος που προκύπτει για το σύστημα υγείας, τον ασθενή και την οικογένεια του (κόστος - αποτελεσματικότητα).
 • στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με στόχο οι απόφοιτοι του προγράμματος να αποκτήσουν την ικανότητα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης.

Στo ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το σύνολο των εισακτέων (25 ανά ακαδημαϊκό έτος) επιλέγεται έπειτα από αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, κατάταξη και τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση:

 • του βαθμού πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 0,3
 • της προσωπικής συνέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 0,7

H προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου έτους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο και στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ για κάθε ακαδημαϊκό έτος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 • Τίτλο/ους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Βιογραφικό σημείωμα (με ανάλυση επιστημονικού και επαγγελματικού έργου).
 • Κείμενο ερευνητικών προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα καταγράφουν τα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας.

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού: https://www.teicrete.gr/mscebp/

Συνολικό Κόστος Φοίτησης: 3.000 ευρώ

Επικοινωνία  

Δρ Ε. Πατελάρου
email: epatelarou@staff.teicrete.gr