Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ

Γενικά

Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει διαδικασίες, λογισμικό εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές, σταθμούς εργασίας και περιφερειακές μονάδες. Το σύστημα δεν παραμένει στατικό, αλλά εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες που αφορούν σε εναλλακτικές λύσεις για συλλογή στοιχείων και σε διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος.

Δείτε μια γενική περιγραφή του Πληροφοριακού Συστήματος.

Α. Υποσυστήματα στήριξης των ΟΜΕΑ

Πρόκειται για λογισμικό εφαρμογών που υποστηρίζει τις δράσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης. Συνοπτικά τα υποσυστήματα που έχουν υλοποιηθεί περιλαμβάνουν τις εξής λειτουργικότητες:

 • διαχείριση ειδικών απογραφικών δελτίων για τα μαθήματα του Ιδρύματος,
 • διαχείριση ειδικών απογραφικών δελτίων για τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος και 
 • διαχείριση ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων

Τα παραπάνω δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της αξιολόγησης των Τμημάτων και της εξωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ Κρήτης. Χρησιμοποιούνται από τις ΟΜ.Ε.Α. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης κυρίως για τη διαχείριση της πρόσβασης στα ερωτηματολόγια κάθε Τμήματος κατά τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης από τους σπουδαστές.

Α1. Απογραφικά δελτία για τα μαθήματα του ιδρύματος

Τα εν λόγω απογραφικά είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και συμπληρώνονται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα κάθε μαθήματος. Η πρόσβαση γίνεται χρησιμοποιώντας μοναδικά κουπόνια για κάθε μάθημα τα οποία παρέχονται από τις γραμματείες των Τμημάτων. Υπόδειγμα απογραφής μαθήματος υπάρχει στο σύνδεσμο που βρίσκεται εδώ.

Α2. Απογραφικά δελτία για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού

Ομοίως, η απογραφή των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται ηλεκτρονικά. Η πρόσβαση γίνεται χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κουπόνι για κάθε μέλος το οποίο του γνωστοποιείται με e-mail. Μπορείτε να δείτε σε ένα on-line υπόδειγμα απογραφής εκπαιδευτικού προσωπικού, μεταβαίνοντας στο σύνδεσμο που βρίσκεται εδώ.

Α3. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων

Η αξιολόγηση αφορά τόσο σε θεωρητικά όσο και σε εργαστηριακά μαθήματα και πραγματοποιείται από τους φοιτητές του ιδρύματος. Τα ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα  σε ηλεκτρονική μορφή και η πρόσβαση, για λόγους ασφαλείας, είναι δυνατή μόνο από τα εργαστήρια εντός του Ιδρύματος την ώρα που πρόκειται να αξιολογηθεί το εκάστοτε μάθημα. Μπορείτε να μεταβείτε στα on-line υποδείγματα αξιολόγησης, είτε θεωρητικού μαθήματος, είτε  εργαστηριακού μαθήματος στους ακόλουθους συνδέσμους:

 • για το θεωρητικό μάθημα πατήστε εδώ και
 • για το εργαστηριακό μάθημα εδώ

Είναι δυνατή και η συμπλήρωση τυποποιημένων ερωτηματολογίων σε χαρτί, όπου η επεξεργασία των απαντήσεων γίνεται αυτόματα με σαρωτή (scanner).

Β. Υποσύστημα συγκέντρωσης στοιχείων

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου υποσυστήματος είναι η συγκέντρωση των δεδομένων αξιολόγησης των Τμημάτων και των κεντρικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης σε μια κοινή βάση στη οποία πρόσβαση θα έχουν μέλη του γραφείου της ΜΟΔΙΠ. Η λειτουργία του συστήματος βοηθά στη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Μετά από τη μελέτη των αναγκών και με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε θέματα διαχείρισης δεδομένων και λειτουργικότητας της πλατφόρμας, δημιουργήθηκαν οι κύριες ενότητες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες του συστήματος να καταγράψουν:

 1. Το εκπαιδευτικό οργανόγραμμα του Ιδρύματος με δυνατότητες διαχείρισης Σχολών, Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών.
 2. Δείκτες της λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης. Η συγκεκριμένη ενότητα είναι σε συνεχή εξέλιξη, καθώς στο ΤΕΙ Κρήτης δεν λειτουργούν συστηματικά όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις προδιαγραφές της ΑΔΙΠ.
 3. Ποσοτικά στοιχεία και δείκτες για τα εκπαιδευτικά τμήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΔΙΠ.
 4. Ποσοτικά στοιχεία και δείκτες για τα εκπαιδευτικά Προγράμματα Σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΔΙΠ.

Τα παραπάνω διατηρούνται σε επίπεδο ακαδημαϊκού έτους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη των εσωτερικών εκθέσεων του Ιδρύματος.

Β.1 - Μελέτη ανάλυσης και προδιαγραφές συστήματος

 • Η περιγραφή της ανάλυσης των απαιτήσεων για τη διαχείριση δεδομένων ποιότητας του Ιδρύματος βρίσκεται εδώ (pdf).
 • Η περιγραφή της ανάλυσης των απαιτήσεων της εφαρμογής για την συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων της εσωτερικής αξιολόγησης, βρίσκεται εδώ (pdf).

Β.2 - Μελέτη Σχεδιασμού

 • H περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης για τη διαχείριση δεδομένων ποιότητας του Ιδρύματος και των περιπτώσεων χρήσης της εφαρμογής για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων της εσωτερικής αξιολόγησης, βρίσκεται εδώ (pdf).

Β.3 - Προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού, πρακτικό αξιολόγησης, πρακτικό παραλαβής

 • Το κείμενο των προδιαγραφών εξοπλισμού και λογισμικού για τον εξυπηρετητή εφαρμογών (Application Server) βρίσκεται εδώ (pdf)
 • Το κείμενο των προδιαγραφών εξοπλισμού και λογισμικού για το υπολογιστικό σύστημα σχεσιακής βάσης δεδομένων (database server) βρίσκεται εδώ (pdf)

Β.4 - Το λογισμικό εφαρμογής

 • Για να μεταβείτε στο δικτυακό τόπο του Π.Σ. διαχείρισης δεδομένων ποιότητας του Ιδρύματος, πατήστε εδώ (μόνο μέσα από το δίκτυο του ΤΕΙ Κρήτης).
 • Για να μεταβείτε στο δικτυακό τόπο της εφαρμογής συλλογής και επεξεργασία στοιχείων της Εσωτερικής Αξιολόγησης, πατήστε εδώ.

Β.5 - Σχετικό Αρχείο Δεδομένων

 • Πρόκειται για τη βάση δεδομένων του συστήματος.

Β.6 - Αναφορά ελέγχου

 • Αφορά σε διαδικασίες επιβεβαίωσης και επαλήθευσης της λειτουργίας

Β.7 - Εγχειρίδια χρήσης

 • Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων ποιότητας του Ιδρύματος μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ (pdf).
 • Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής συλλογής και επεξεργασία στοιχείων της Εσωτερικής Αξιολόγησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ (pdf).