Παροχή Υπηρεσιών

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας: Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (φορείς δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ιδιώτες) σχετικά µε µετρήσεις πυκνότητας ισχύος Ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που εκπέµπεται από διάφορα είδη κεραιών,καθώς και µετρήσεις Έντασης Ηλεκτρικού και Μαγνητικού πεδίου από γραµµές µεταφοράς Υψηλής και Μέσης Τάσης και από γραµµές ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης, και σύγκριση των ποσοτήτων αυτών µε όρια που απορρέουν από την Ελληνική Νοµοθεσία και άλλα ∆ιεθνή Πρότυπα.

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων και οργανισμών: Μετρήσεις υπολλειμάτων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Στα πλαίσια Διμερούς Συνεργασίας με την Academy of Fine Arts, Warsaw, Cracow - IAICR: Παροχή εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος EUREKA “SAFEART” - Εφαρμογή νέας τεχνολογίας «μικρο-ετικετών» σε προϊόντα αξίας και υπό προστασία τρόφιμα.

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού ανταγωνιστικού προγράμματος Athena: Υπηρεσίες Ευρυζωνικής Υποδομής, η οποία επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο Athena (Digital Switchover: Developing Infrastructures for Broadband Access, FP6-507312) υλοποιήθηκε από ένα Consortium από 12 partners και αποτελείται από Broadcasters, 3G Operators, Βιομηχανίες, Εταιρείες, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα καθώς και φορείς από Γερμανία, Ιταλία, Aγγλία, Ελλάδα, Ελβετία και Ρουμανία. Τo Athena είναι το μοναδικό έργο 6ου πλαισίου (IST-FP6) που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στα πλαίσια του αναπτυξιακού έργου ΠΑΣΙΦΑΗ: Παροχή Υπηρεσιών Τουριστικού και Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος μέσω της Πλατφόρμας Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.