Σεμινάρια πιστοποίησης Cambridge

Σεμινάρια Πιστοποίησης Cambridge

 • 01/12/04 - 24/12/04 : Υπολογιστικά Φύλλα 
 • 01/10/04 - 26/11/04 : Επεξεργασία Κειμένου
 • 07/07/04 - 22/07/04 : Παρουσιάσεις 
 • 01/06/04 - 28/06/04 : Υπολογιστικά Φύλλα 

Για περισσότερες Πληροφορίες όσον αφορά τα Σεμινάρια Πιστοποίησης του Cambridge δίδονται οι παρακάτω σύνδεσμοι:

 • Επίσημο Site διπλωμάτων Πληροφορικής Cambridge στην Ελληνική Γλώσσα. www.vellum.org.gr
 • Έγγραφο το οποίο περιέχει Πληροφορίες για το δίπλωμα δεξιοτήτων του Cambridge στην τεχνολογία των Πληροφοριών καθώς και την εξεταστέα ύλη του έτους 2002 - 2003. Syllabus IT Skills
 • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με την πιστοποίηση γνώσης Πληροφορικής. Σελίδες 1 2 3 4
 • Demo των Ενοτήτων εξέτασης
  Θεωρία     Windows      Word     Excel     Powerpoint     Access     Explorer    Outlook
 • Έγγραφο το οποίο περιέχει Επισημάνσεις Εκπαίδευσης για το δίπλωμα δεξιοτήτων του Cambridge
 • Έγγραφο το οποίο περιέχει Οδηγίες στους υποψήφιους για δίπλωμα δεξιοτήτων του Cambridge