Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Ανάπτυξης

Προϊστάμενος Τομέα Επιχειρησιακής Έρευνας & Στρατηγικής Ανάπτυξης:
Καθ. Δημήτριος Μηχαηλίδης   Eπικοινωνία

Στον Τομέα Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τέσσερις οι δραστηριότητες:

 • Οικονομικές μελέτες
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Ανθρώπινοι πόροι
 • Διαχείριση έργων

Η παράλληλη ανάπτυξη των ανωτέρων δραστηριοτήτων προσδίδει στον τομέα δυναμισμό και αποτελεσματικότητα, αφού συχνά η μια δραστηριότητα παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των άλλων δραστηριοτήτων. Ειδικότερα έχουμε:

 • Οικονομικές μελέτες Ο τομέας δραστηριοποιείται στην εκπόνηση για λογαριασμό τρίτων σε μελέτες, αναλύσεις και εκθέσεις σε μακροοικονομικά και κλαδικά θέματα. Αναλαμβάνει προβλέψεις, αξιολογεί πολιτικές και διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη Ο τομέας δραστηριοποιείται στο να αναλαμβάνει όλο το πλαίσιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν θέματα στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού καθώς και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.
 • Ανθρώπινοι πόροι Ο τομέας δραστηριοποιείται στο να προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου για τη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού σε επιχειρήσεις, κλαδικές ενώσεις και σε δημόσιες αρχές.
 • Διαχείριση έργων Ο τομέας δραστηριοποιείται στο να παρέχει τεχνική βοήθεια σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικές οργανώσεις για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Με πρωτοβουλία του Καθηγητή Δρ. Δημήτρη Τερζάκη ιδρύθηκε στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μια Ερευνητική Μονάδα, από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, με τίτλο "Παρατηρητήριο Πολιτιστικής Δραστηριότητας Κρήτης", με στόχο την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη σύνδεση των προγραμμάτων ανάπτυξης πολιτισμικής παρουσίας και ταυτότητας (ο όρος πολιτισμική αναφέρεται εδώ σαν εκπαίδευση, επιμόρφωση, επικοινωνία, τρόπο ζωής, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ψυχαγωγία κ. λ. π.) μέσω μιας διαφορετικής προσέγγισης και αντιμετώπισης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Κρήτης.

Αυτό το σχέδιο δράσης στοχεύει αφενός στη δημιουργία και προώθηση ενός "Πολιτισμικού Μοντέλου Ανάπτυξης" στην Κρήτη και αφετέρου, μέσω πιλοτικών εφαρμογών, να επεξεργασθεί και να συγκροτήσει μηχανισμούς προώθησης και διαχείρισης ολοκληρωμένων πολιτικών και προγραμμάτων, με σκοπό τη δημιουργία ενός διακρατικού πολιτιστικού δικτύου των περιοχών της Μεσογείου και Ανατολικής Ευρώπης.

Η ανάπτυξη των στόχων θα υλοποιηθεί μέσω των ακολούθων ενεργειών:

 • Συγκρότηση και διάδοση ενός Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για την Κρήτη
 • Πιλοτικές εφαρμογές
 • Υιοθέτηση διακριτικών δομών και συνεργασιών
 • Καταγραφή των τάσεων στο χώρο των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων της Κρήτης.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το "Παρατηρητήριο" αναφέρεται στη δημιουργία μιας στοιχειώδους υποδομής που στόχο έχει τη συγκέντρωση, ανάδειξη, προβολή και προώθηση των ενιαίων και ιδιαίτερων πολιτιστικών αγαθών και δημιουργιών της Κρήτης. Μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς Υπουργεία, Αναπτυξιακές Εταιρίες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικοί και Πολιτικοί Εταίροι, Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Φυσικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις και Διακρατικοί Φορείς.

Αναλυτικότερα θα δραστηριοποιηθεί στα ακόλουθα:

Δράση 1: Δημιουργία υποδομής του "Παρατηρητηρίου".

Δράση 2: Καταγραφή, συγκρότηση πολιτιστικών αξόνων παρέμβασης για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση του πολιτιστικού προσώπου της Κρήτης.

Δράση 3: Καταγραφή και ανάπτυξη συστημάτων πληροφόρησης των μουσικών διαδρομών της Κρήτης.

Δράση 4: Καταγραφή και αξιοποίηση πολιτιστικών αρχείων της Κρήτης στην κατεύθυνση της δημιουργίας ηλεκτρονικών εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου ή σχετικών κόμβων και θεματικών δικτυακών τόπων.

Δράση 5: Καταγραφή και προβολή των παραδοσιακών οικισμών της Κρήτης με στόχο την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Πρόκειται για μια στρατηγική αειφόρο και υψηλής ποιότητας ανάπτυξη.

Δράση 6: Δημιουργία δικτύου στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των πολιτιστικών παραδόσεων της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής με στόχο την προστασία και αξιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών των οικείων περιφερειών.

Δράση 7: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και διάδοση του Πολιτισμού των ορεινών περιοχών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν ένα "πλουτοπαραγωγικό" τομέα.

Δράση 8: Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υποδομής για την παρακολούθηση του κυκλώματος παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης του βιβλίου, ως μέσου πολιτιστικής ανάπτυξης.

Δράση 9: Προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και δημιουργιών της Κρήτης στις διεθνείς αγορές.

Το "Παρατηρητήριο" θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος της Τοπικής Συλλογικής Μνήμης και Ταυτότητας με το σύγχρονο, ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο της τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, της αναγκαιότητας για τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη.

 • Ανασύρει από τη λήθη σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους και δραστηριότητες.
 • Δημιουργεί τους "πυρήνες αντίστασης" στην τοπική οικονομική και πολιτιστική εξαθλίωση και θα συμβάλλει σε μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Προωθεί τα νέα πολιτιστικά αγαθά και τους νέους δημιουργούς, συμβάλλοντας στην επιβίωσή τους στα διεθνή παγκόσμια δίκτυα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επιτάχυνση της διαδικασίας "ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος" είναι πρωταρχικής σημασίας για μια αποτελεσματική οργάνωση της ευρωπαϊκής "οικονομίας του πολιτισμού" στη "ψηφιακή εποχή" όπως είναι βέβαια και το ζήτημα της εξασφάλισης ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης, στο "ψηφιοποιημένο περιεχόμενο". Εξίσου σημαντική θεωρείται η κατάρτιση αξιόπιστων και εναρμονισμένων πολιτιστικών στατιστικών.

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικής Δραστηριότητας Κρήτης, είναι μια πρωτοβουλία δημιουργίας ενός πλαισίου για ένα νέο Πολιτιστικό Μοντέλο ικανού να διασωθεί στην τρομακτική μαζική δικτυωμένη Παγκοσμιότητα.