Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές» - Master in "Plasma Physics & Applications"

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος & Laser της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνουν αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική Πλάσματος & Εφαρμογές με κατευθύνσεις: α) Αδρανειακής Σύντηξης, β) Φυσικής Laser, γ) Επιστήμης Πλάσματος - Master in Plasma Physics & Applications with three directions a) Inertial Fusion, b) Laser Physics, c) Plasma Science». 

Το ΠΜΣ έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης Erasmus Life Long Programme (LLP)-Curriculum Development από οκτώ συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ευρώπης με σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Ο επιστημονικός τομέας δράσης του ΠΜΣ είναι η αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας laser με την ύλη με έμφαση στη δημιουργία και μελέτη πλάσματος καθώς και οι καινοτόμες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτήν.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου σε αυτό το επιστημονικό πεδίο που χαρακτηρίζεται από έντονα διεπιστημονικά χαρακτηριστικά. Η διεπιστημονικότητα του θέματος του συγκεκριμένου ΠΜΣ απαιτεί τη συνέργεια διαφόρων επιστημονικών τομέων της Φυσικής και της Ηλεκτρονικής τεχνολογίας όπως της Φυσικής Πλάσματος, της Οπτοηλεκτρονικής και της τεχνολογίας ισχυρών Laser, της Επιστήμης των Υλικών, της Πυρηνικής Τεχνολογίας και των σχετικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό διεθνώς τομέα ώστε να αποκτήσει η χώρα υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις παραπάνω τεχνολογίες αιχμής.

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι από Τμήματα ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ όπως ενδεικτικά τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και γενικότερα σχετικά τμήματα θετικών & τεχνολογικών επιστημών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά́ τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή́ εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα και πέντε (5) μαθήματα επιλογής στο τρίτο εξάμηνο ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS units) ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να εκπονήσουν και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Aγγλική

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα

Οι φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης θα έχουν τη δυνατότητα της κινητικότητας στα παρακάτω συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων. Αντίστοιχα, φοιτητές των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων θα έχουν τη δυνατότητα της κινητικότητας τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων του ΠΜΣ στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης. Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus και η αναγνώριση των μαθημάτων γίνεται μέσω των ECTS units.

  • Technological Education Institute of Crete (Coordinator)
  • Imperial College London, Department of Physics, United Kingdom
  • University of Bordeaux, France
  • Technical University of Prague, Czech Republic
  • University Milano Bicocca, Italy
  • Queen’s University Belfast, United Kingdom
  • Technical University of Madrid, Spain
  • National Institute of Nuclear Science and Technology (INSTN), France

Ημερομηνίες Αιτήσεων: Έως 23/09/2017

Κόστος Φοίτησης: Χωρίς δίδακτρα

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: www.teicrete.gr/ee/el/σελίδες-μενού/φυσική-πλάσματος-εφαρμογές-plapa

Επικοινωνία

κα Ελένη Ζυμβραγού 
τηλ:
28210‐23006 fax: 28210‐23000
e‐mail: zema@chania.teicrete.gr 

ή/και τον Διευθυντή του ΠΜΣ Καθηγητή Μιχάλη Ταταράκη 
e‐mail:
m.tatarakis@chania.teicrete.gr