Διοίκηση Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

Μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 104 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/5-6-2013) η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε..