Θεσμικό πλαίσιο ...... περισσότερα

Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α’/ 19-04-2010)
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

N. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α’/ 4-9-2009)
Ρύθμιση θεµάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

N. 3549/2007 (ΦΕΚ 69, τ. Α’/ 20-3-2007)
Μεταρρύθμιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών   Ιδρυµάτων.

N. 3404/2005 (ΦΕΚ 260, τ. Α’/ 17-11-2005)
Ρύθµιση θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

N. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’/ 2-8-2005)
∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα διπλώµατος.

Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171, τ. Α’/ 6-7-2005)
Συστηµατοποίηση  της δια βίου µάθησης και άλλες διατάξεις.

Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/ 11-6-2001) 
∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής.

N. 2690/1999 (ΦΕΚ 45, τ. Α’/ 9-3-1999)
Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

N.2621/1998 (ΦΕΚ 136, τ. Α’/ 23-6-1998)
Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και  άλλες διατάξεις.

N. 2454/1997 (ΦΕΚ 7, τ. Α’/ 30-1-2013) 
Ρύθµιση θεµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (αυτονοµία Τµηµάτων), ΦΕΚ 7/30-1-1997 τ. Α’.

Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α’/ 24-11-1983)
∆οµή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.