Διατμηματικό Μεταπτυχιακό (ΔΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, λειτουργούν από κοινού και από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) χωρίς τέλη φοίτησης και με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»

Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2135/Β'/11.06.2018), είναι διάρκειας 3 εξαμήνων, εκ των οποίων στα δύο πρώτα απαιτείται παρακολούθηση 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. 

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζονται πρωτίστως από το Διατμηματικό Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας και Αντίστροφης Μηχανικής  του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί με το Φ.Ε.Κ. 2461/Β’/16.11.2015.

Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η οργάνωση και υλοποίηση πρότυπων μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, της ρομποτικής και των αυτοματισμών. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα αποτελούν το βασικό πλαίσιο γύρω από το οποίο καθορίζονται και διαμορφώνονται τα προσφερόμενα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις του Προγράμματος.  

Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
(α) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων πάνω στις σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγω­γικούς τομείς της οικονομίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, τη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ενέργεια, καθώς και

(β) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της προώθησης της έρευνας σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της ρομποτικής, των σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, των συστημάτων ελέγχου και των αυτοματισμών.

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν ενδεικτικά: 

Να καλύψουν ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  καθώς και σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Να λειτουργήσουν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων συστημάτων παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.
Να καλύψουν θέσεις έρευνας και διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. 
Να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές πάνω στα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. 

Υποψήφιοι 

Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής καθώς και συναφών ειδικοτήτων. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπ’ όψη: ο βαθμός πτυχίου, βαθμοί σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο, γνώση της Aγγλικής γλώσσας, καθώς και η γενική εικόνα του υποψήφιου από προσωπική συνέντευξη.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά κύκλο εισαγωγής. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α’148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του ν. 4485/2017 (Α’114). Ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α’148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ν. 4485/2017 (Α’114).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018-2020

Κόστος φοίτησης: Χωρίς δίδακτρα

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:  
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης  2810-379237, msfak@staff.teicrete.gr

Σχολή: ΣΤΕΦ