Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) "Χρηματοοικονομική Διοίκηση"

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ) οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) χωρίς τέλη φοίτησης με τίτλο: 

"Χρηματοοικονομική Διοίκηση" 

Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 2239/τ.Β/15-6-2018. Η λειτουργία του ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και τα μαθήματα ξεκινούν 1 Οκτωβρίου 2018. Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικά αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης, στόχος είναι η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ανώτατο όριο.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Θέματα που αφορούν το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση καθορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ .

Κόστος φοίτησης: Χωρίς δίδακτρα

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ (https://www.teicrete.gr/mscfinman/) από 1η  Αυγούστου 2018 έως και 28η Σεπτεμβρίου 2018.

Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα ή στο email. 

 Επικοινωνία:
Email ΠΜΣ: mscfinman@staff.teicrete.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο)
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://www.teicrete.gr/mscfinman/