Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα»

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ενεργειακά συστήματα» λειτουργεί με βάση την Απόφαση Έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2076, Τεύχος Β’, 26/8/2013) και είναι πλήρους φοίτησης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής της Ενεργειακής Τεχνολογίας που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και των αντικειμένων που άπτονται αυτών, καθώς και η αναβάθμιση και προαγωγή της έρευνας σε αυτό τον επιστημονικό χώρο.

Συνεπώς, στρατηγικός στόχος του ΔΠΜΣ είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και άλλων συναφών ειδικοτήτων με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις για την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η χρονική διάρκεια του είναι δυο (2) εξάμηνα.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν από: Βαθμό πτυχίου, γνώση ξένης γλώσσας, επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο και προσωπική συνέντευξη.

Κόστος Φοίτησης: Χωρίς δίδακτρα

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://energysystems.teicrete.gr/

Επικοινωνία

Ζερβάκη Γεωργία
e-mail: georgiaz@staff.teicrete.grsecrmsc-es@staff.teicrete.gr
Τηλ: 2810-379712