Προσωπικό

Προσωπικό

  • Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) 22, με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και μακροχρόνια εμπειρία στην έρευνα και την παραγωγή,

  • Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες, ειδικοί επιστήμονες από ερευνητικούς και άλλους φορείς της Κρήτης,

  • Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, 7 μέλη,

  • Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό, 15 μέλη.

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Διατροφής και Διαιτολογίας

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Τεχνολόγων Γεωπόνων