Προπτυχιακές Σπουδές

Η προπτυχιακή εκπαιδευτική διαδικασία συνίσταται από τετραετείς σπουδές και δίνει έμφαση στη κατανόηση της θεωρίας, των τεχνικών μεθόδων, αλλά και της εφαρμογής τους σε πραγματικά προβλήματα της παραγωγής, των κατασκευών και των υπηρεσιών. Η Σχολή διαθέτει μεγάλο αριθμό εργαστηριακών χώρων κατάλληλα εξοπλισμένων που επικουρούν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία που διεξάγεται από το εκπαιδευτικό της προσωπικό. Βασικός στόχος της ΣΤΕΦ είναι να ετοιμάζει κατάλληλα τους νέους τεχνολόγους έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ολοένα και πλέον ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οι σπουδές στην Σχολή είναι οργανωμένες με βάση το Τμήμα, το οποίο και απονέμει δίπλωμα. Στην Σχολή λειτουργούν τέσσερα Τμήματα: