Προσωπικό

Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό της Σχολής τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα προσφέρει υψηλής ποιότητας έργο και μαζί με το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό και το Διοικητικό Προσωπικό συμβάλλει τα μέγιστα στην ολοκλήρωση των σκοπών και των στόχων της Σχολής.

Στη Σχολή υπηρετεί το παρακάτω προσωπικό:

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): είκοσι δύο (22) μέλη.

  • 2    Καθηγητές
  • 1    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • 11  Επίκουροι Καθηγητές 
  • 8    Λέκτορες

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό: Τέσσερα (4) μέλη.

Διοικητικό Προσωπικό: Πέντε (5) μέλη.

 

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Κοινωνικής Εργασίας

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Νοσηλευτικής