Προσωπικό

Στη Σχολή υπηρετεί το παρακάτω προσωπικό:

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.): σαράντα δύο (42) μέλη.

  • 7 Καθηγητές,
  • 8 Αναπληρωτές Καθηγητές
  • 11 Επίκουροι Καθηγητές και
  • 16 Καθηγητές Εφαρμογών

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Οκτώ (8) μέλη.

Διοικητικό Προσωπικό: Δεκαπέντε (15) μέλη.

 

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος