Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σήμερα, η ΣΔΟ προσφέρει ένα οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική» που αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό της Σχολής, συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (εντός ή εκτός Ελλάδος), με την εμπειρία έγκριτων Εμπειρογνωμόνων και είναι σύμφωνο με τους άξονες και τους κανόνες που θέτει η νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.