Προσωπικό

Σήμερα, το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) της Σχολής απαρτίζεται από είκοσι πέντε (25) μέλη:

  • 3 Καθηγητές
  • 6 Αναπληρωτές Καθηγητές
  • 9 Επίκουρους Καθηγητές και
  • 7 Καθηγητές Εφαρμογών,

Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε. ΤΕ. Π.) της Σχολής, το οποίο επικουρεί την εκπαιδευτική διαδικασία, σήμερα ανέρχεται σε επτά (7) άτομα .

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το Διοικητικό Προσωπικό (Δ. Π.) το οποίο αριθμεί δέκα (10) άτομα.

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Ηράκλειο)

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος)

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Εμπορίας και Διαφήμισης

Βιογραφικά μελών Ε. Π. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής