ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού – Αξιοποίηση Ρομποτικών …………… Υδροπονικές Καλλιέργειες - SOilless culture UPgrade - SOUP, (κωδ. έργου: 80607). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5228/24.04.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
24/04/2019 - 10/05/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες», (κωδ. έργου: 80607), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), συνολικού προϋπολογισμού έως €12.096,00   μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή €14.999,04 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5228/24.04.2019

Συνημμένο: 
5228_24-04-2019_epan. exsoplismos_19PROC004864644_.pdf
5229_24-04-2019_perilipsi epan. ejoplismos_ΩΠΗΠ4691Ο3-Τ7Ν.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: