ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.ΤΗΣ ΣΤΕΓ-ΤΕΤ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 28, 29, 84, 88 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α/04-08-2017),
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α/06-09-2011) και τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 όσες ισχύουν,
 4. Το με αρ. 104/2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 137/τ. Α/05-06-2013) περί «Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κρήτης»,
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις»,
 6. Το με αρ. πρωτ. 144363/Ζ1/01-09-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017»,
 7. Την με αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την με αρ. 191014/Ζ1/07-11-2017 απόφασή του,
 8. Την με αρ.πρωτ.212825/Ζ1/05-12-2017(ΑΔΑ 60ΙΝ4653ΠΣ-ΗΞΟ) Εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Ε.Θ με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/2017»,
 9. Τη με αρ. πρωτ. 4381/Φ.20/06-06-2018  πράξη του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 372/T.Υ.Ο.∆.∆./02-07-2018 με την οποία διορίστηκε Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης, ο κ. Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, με θητεία  από 01-09-2018 μέχρι και 31-08-2021,
 10. Την με αρ. 5376/Φ120/03-11-2015 (ΦΕΚ 2461/τ. Β/16-11-2015) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης περί Ίδρυσης του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανικής ( A.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ)»,
 11. Την με Αρ.Πρ. 4008/Φ120/30-08-2016 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με την οποία ο Γ. Μαρκάκης ορίζεται Διευθυντής του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και
 12. Την με αρ. πρωτ. 6019/Φ30.2/28-08-2018 απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, (ΦΕΚ 996/τ.Γ’07-09-2018) με την οποία μετακινήθηκε ο  Γεώργιος Μαρκάκης από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της  Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και  Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι.Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη  Διευθυντή του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ( A.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ), της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με θητεία τριών ετών (3) από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως 31.08.2021.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και από τις 10:00 έως 12:00, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο (2) ωρών σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στο εκλογικό τμήμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΤΕΓΤΕΤ.

 

Ημερομηνία: 
19/09/2018