ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 όσες ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/06.09.2011) όσες ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 1β, 2, 11, 23, τις παραγρ. 11, 12 και την περ. α της παραγρ. 13 του άρθρου 84 του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  4. Το με αρ. 104/2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ137 τ. Α΄/05.06.2013) περί «Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κρήτης».
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
  6. Το με αρ. πρωτ. Βαθμός προτ.144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’114)».
  7. Τη με αρ. 153348/Ζ1/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/Β/15-9-2017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι.»
  8. Τη με αριθµ. πρωτ. 3260/Φ.20/01-07-2016 πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με την οποία διορίστηκε Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηρακλείου) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης, η κ. Αργυρή Μουδάτσου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηρακλείου). με θητεία από 01-09-2016 μέχρι και 31-08-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με θητεία δύο (2) ετών από 01-09-2018 έως 31.08.2020.

Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9.30 έως 13.00, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο (2) ωρών σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στο εκλογικό τμήμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΔΟ.

Ημερομηνία: 
11/05/2018