ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 όσες ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/06.09.2011) όσες ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, και 19, την παραγρ. 2 του άρθρου 11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παραγρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  4. Το με αρ. 104/2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ137 τ. Α΄/05.06.2013) περί «Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κρήτης».
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
  6. Το  με αρ. πρωτ. Βαθμός προτ.144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’114)».
  7. Την με αρ. πρωτ.  212825/Ζ1/05-12-2017 (ΑΔΑ 60ΙΝ4653ΠΣ-ΗΞΟ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/17 (Α΄114)».
  8. Την με αρ.153348/Ζ1/2017 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 3255/Β/15-09-2017) « Τρόπος Διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ».
  9. Τη με αρ. πρωτ. 4687/Φ.20/28-08-2014  πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ,που δημοσιεύθηκε στο(ΦΕΚ 551/τ.Υ.Ο.∆.∆./10-09-2014 με την οποία διορίστηκε Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης, ο κ. Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, με θητεία  από 01-09-2014 μέχρι και 31-08-2018

Προκηρύσσει

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  με  θητεία τριών (3)  ετών  από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  έως 31.08.2021.

Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 31η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 9.30 έως 13.00, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο (2) ωρών σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στο εκλογικό τμήμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΤΕΓΤΕΤ.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Ημερομηνία: 
07/05/2018