Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 όσες ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄/06.09.2011) όσες ισχύουν.
Τις διατάξεις των άρθρων 1β, 2, 11, 23, τις παραγρ. 11, 12 και την περ. α της παραγρ. 13 του άρθρου 84 του Ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
Το με αρ. 104/2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ137 τ. Α΄/05.06.2013) περί «Μετονομασία Σχολής-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κρήτης».
Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
Το  με αρ. πρωτ. Βαθμός προτ.144363/Ζ1/1-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (Α’114)».
Την με αρ. πρωτ. 58/Φ20/21-06-2016 Διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων με θέμα «Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων».
Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/30.5.2017) σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), έως 30/11/2017.
Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος Θρασύβουλος Μανιός εξελέγη Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 18-10-2017, με θητεία από 01-12-2017 έως 30-11-2021.
Την με αρ. 162/Θ1/10-08-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης (ΦΕΚ 401/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/21-8-2017) «Παράταση θητείας Οργάνων Διοίκησης - Ορισμός Πρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη  Προέδρου και  Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  με  θητεία δύο (2)  ετών  από 01.12.2017  έως 31.08.2019.

Καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9.30 έως 13.00, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο (2) ωρών σε περίπτωση που υπάρχουν ψηφοφόροι στο εκλογικό τμήμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΣΤεΓΤεΤ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Ημερομηνία: 
31/10/2017