Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 
Εκπαίδευση για την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων  προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή. Με την εκπαίδευση υλοποιείται  η νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000, σύμφωνα με την οποία οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν την κατάρτιση σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων όλων όσων χειρίζονται τρόφιμα στην επιχείρηση τους. 

Χρήση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (Τηλεπληροφορική – Ηλεκτρονικά Δίκτυα – Βάσεις Δεδομένων). 
Το ΚΤΕ Κρήτης ανέλαβε ην πρακτική άσκηση των 25 καταρτιζομένων του προγράμματος ΠΟ4-ΠΟ6 ΠΕ 110 με θέμα: Χρήση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (Τηλεπληροφορική – Ηλεκτρονικά Δίκτυα – Βάσεις Δεδομένων), που υλοποίησε το ΚΕΚ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006». 
Οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος ήταν από 06-10-2005 έως 31/10/2005 και η πρακτική άσκηση στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης υλοποιήθηκε στις 14/10/2005-15/10/2005, 17/10/05, 22/10/05, 24-27/10/05 και στις 31/10/05 με συνολική διάρκεια 50 ώρες και αντικείμενο κατάρτισης είναι «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (Τηλεπληροφορική – Ηλεκτρονικά Δίκτυα – Βάσεις Δεδομένων)». 

Εκπαίδευση παραγωγών πρώιμων κηπευτικών σε θέματα περιβάλλοντος και πιστοποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Πιστοποίησης Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων" η σχετική σύμβαση του έργου προβλέπει μεταξύ των άλλων την εκπαίδευση των παραγωγών των πρώιμων κηπευτικών της Ιεράπετρας σε θέματα περιβάλλοντος και πιστοποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ιεράπετρας σε θέματα που αφορούν το πρότυπο EUREPGAP και τις απαιτήσεις του. Η εκπαίδευση είναι συνεχιζόμενη και δίνεται επίσης ιδιαίτερο βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος και την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης απο τους παραγωγούς.