Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης
Η Διεύθυνσης Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών βιβλιοθήκης, κέντρου πληροφόρησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης.
Αρμοδιότητες:
2.1 Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Σχεδίαση, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου δεδομένων και φωνής. Διαχείριση εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων και φωνής. Σύνδεση με το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο, το Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο, τα Διεθνή Διαδίκτυα. Παραμετροποίηση δικτυακών συσκευών. Διαχείριση Δικτυακών πόρων. Εξασφάλιση καλής λειτουργίας μεταγωγέων/ δρομολογητών/ διακομιστών. Αντιμετώπιση δικτυακών απειλών και εφαρμογή πολιτικών δικτυακής ασφάλειας. Επέκταση λειτουργικότητας δικτύου. Παροχή, υποστήριξη και παραπέρα ανάπτυξη βασικών δικτυακών υπηρεσιών υποδομής. Ασφαλής τήρηση αντιγράφων των δεδομένων. Τηλεφωνία, βελτιστοποίηση υπηρεσιών με χρήση νέων τεχνολογιών, υποστήριξη χρηστών.
    2.1.1. Γραφείο Υποστήριξης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης και των υπηρεσιών από Απόσταση Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης.
2.2 Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
    Ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών, συντήρηση-παραμετροποίηση. Εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών. Εκπαίδευση χρηστών και παροχή υποστήριξης στις εφαρμογές μηχανογράφησης. Διαχείριση κεντρικών δικτυακών εφαρμογών. Ασφάλεια των αρχείων για διαβαθμισμένη πρόσβαση και εμπιστευτικότητα. Βάσεις δεδομένων για τις διοικητικές υπηρεσίες. Παρακολούθηση και άρση δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων. Συντήρηση του λογισμικού και εξοπλισμού. Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, μελέτες και εισηγήσεις για βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχόντων.
    Ανάπτυξη, συντήρηση και αναβαθμίσεις των κεντρικών ιστοσελίδων του Ιδρύματος και των μονάδων του.
    2.2.1 Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων και Εργαστηρίων Εκπαίδευσης Συντήρηση υπολογιστών, περιφερειακών και λογισμικού των υπηρεσιών και των εργαστηρίων. Σχετικά λειτουργικά συστήματα και βοηθητικά προγράμματα. Εγκατάσταση τοπικών εφαρμογών στους σταθμούς εργασίας για συμβατότητα με τα κεντρικά συστήματα. Προμήθεια μηχανογραφικών υλικών. Ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών για την λειτουργία των συστημάτων. Υποστήριξη των φοιτητών στην χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών. Υποστήριξη των υπηρεσιών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και τεχνικής υποστήριξης συνεδρίων.
    2.2.2 Γραφείο υποστήριξης υποδομών πληροφορικής Σχολής Εφ.Ε. (με έδρα τα Χανιά)
          Εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών και παροχή υποστήριξης στις εφαρμογές μηχανογράφησης. Εκπαίδευση χρηστών σε νέες εφαρμογές. Συντήρηση λογικού και λογισμικού εξυπηρετητών. Ασφαλής τήρηση αντιγράφων δεδομένων που υποστηρίζουν την λειτουργία των εφαρμογών. Τήρηση των βαθμών ασφαλείας των αρχείων πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η διαβαθμισμένη πρόσβαση και η εμπιστευτικότητά τους. Παρακολούθηση των δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων και άρσης αυτών. Εφαρμογή πολιτικών δικτυακής ασφάλειας. Υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων. Ανάπτυξη, συντήρηση και αναβαθμίσεις των ιστοσελίδων της Σχολής και των τμημάτων της.
2.3 Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών
    Προπτυχιακές Σπουδές
    Κοινοποίηση αποφάσεων οργάνων, αλληλογραφίας και αλλαγών θεσμικού πλαισίου στα Τμήματα Γραμματείας των Σχολών και των Τμημάτων εκπαίδευσης, τήρηση σχετικού αρχείου. Στατιστικά στοιχεία, επεξεργασία. Δημιουργία, παρακολούθηση και ενημέρωση κεντρικής ιστοσελίδας για τις προπτυχιακές σπουδές. Παροχή γενικών οδηγιών και πληροφόρησης για προπτυχιακές σπουδές (εγγραφές, μετεγγραφές, εγγραφές με ειδικούς όρους, κατατάξεις πτυχιούχων κ.λπ. Μέριμνα για τυποποίηση των χρησιμοποιούμενων σχετικών διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών.
    Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές
    Τήρηση αρχείου θεσμικού πλαισίου και σχετικών αποφάσεων. Στατιστικά, επεξεργασία. Δημιουργία, παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικών ιστοσελίδων. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη δημιουργία υλικού πληροφόρησης. Μέριμνα για τυποποίηση των χρησιμοποιούμενων σχετικών διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών
2.4 Τμήμα Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
    Μέριμνα για την εξασφάλιση λειτουργικής και αποτελεσματικής πρόσβασης σε έντυπο πληροφοριακό υλικό και σε ψηφιακές πηγές πληροφόρησης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, Επικουρία της διαδικασίας της εκπαίδευσης. Η πολιτική λειτουργίας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες και στόχους του Ιδρύματος, όπως καθορίζονται από τα Όργανα Διοίκησής του και εξειδικεύεται από πενταμελή Επιτροπή Βιβλιοθήκης, διετούς θητείας, η οποία ορίζεται από τον Πρύτανη και αποτελείται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, ένα βιβλιοθηκονόμο και τρεις Καθηγητές.
    2.4.1 Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριακού Υλικού και Προσκτήσεων
        Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών, παρακολούθηση συμβάσεων για πρόσκτηση έντυπου και ψηφιακού υλικού και της εξασφάλισης πρόσβασης σε ψηφιακές πηγές επιστημονικής πληροφόρησης. Παραλαβή και βιβλιοθηκονομική επεξεργασία έντυπου και ψηφιακού υλικού, ένταξη του νέου υλικού στις συλλογές της Βιβλιοθήκης με σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Παρακολούθηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συνδρομών, απρόσκοπτη πρόσβαση και επικαιροποίηση (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία και βάσεις δεδομένων). Εμπλουτισμός και λειτουργία ιδρυματικού αποθε-τηρίου/ψηφιακής βιβλιοθήκης. Αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων και υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ενημέρωση της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης για τις διαθέσιμες υπηρεσίες, τις προσφερόμενες δυνατότητες.
    2.4.2 Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών και Λειτουργίας της Συλλογής
        Παροχή υπηρεσιών δανεισμού, δια δανεισμού, διάθεσης επιστημονικών άρθρων, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών. Λειτουργία αναγνωστηρίων και εύρυθμη χρήση των συλλογών. Κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης και πληροφοριακής παιδείας της ακαδημαϊκής κοινότητα. Μέριμνα για την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες. Χρήση υποδομών για άτομα με προβλήματα όρασης. Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων και συνεργασιών με άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.     Γενικότερη στήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Τ.Ε.Ι. με κάθε απαραίτητη πληροφόρηση.
    2.4.3 Γραφείο Εκδόσεων και Εκτυπώσεων
        Αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων των Σχολών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Εκτύπωση εγχειριδίων θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, βοηθημάτων διδακτικών και εργαστηριακών ασκήσεων, ερωτηματολογίων για έρευνα και αξιολόγηση, θεμάτων εξετάσεων των φοιτητών κ.ά.
    2.4.4 Γραφείο Βιβλιοθήκης Σχολής Εφ. Ε.
        Παραλαβή και βιβλιοθηκονομική επεξεργασία έντυπου και ψηφιακού υλικού της Σχολής. Διαχείριση των ηλεκτρονικών συνδρομών. Εμπλουτισμός του ιδρυματικού αποθετηρίου. Παροχή υπηρεσιών δανεισμού, δια δανεισμού, διάθεσης. Υποστήριξη της λειτουργίας των αναγνωστηρίων. Εκτύπωση βοηθημάτων θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς θεμάτων εξετάσεων των φοιτητών.